Mountain Side Boutique Hotel

Liên lạc chúng tôi tại The Wind Hotel

The Wind MountainSide Hotel 98 Phan Chu Trinh, Vung Tau City,
Vietnam
Mountain Side Boutique Hotel

Bằng cách xác nhận, bạn đồng ý rõ ràng cho chúng tôi lưu trữ và sử dụng thông tin này để phục vụ các yêu cầu của bạn.

Nếu bạn không đồng ý, chúng tôi sẽ không lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào và sẽ chỉ gửi email với các chi tiết có liên quan để phục vụ các yêu cầu của bạn.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
* Required Fields
Đến khách sạn bằng cách nào